Vasilis Zografos oil on paper.
Vasilis Zografos oil on paper.
50 x 19cm
Vasilis Zografos oil on paper.
19 x 80cm
Vasilis Zografos oil on paper.
21 x 52cm
Vasilis Zografos oil on paper.
19 x 28cm
Vasilis Zografos oil on paper.
23 x 21cm
Vasilis Zografos oil on paper.
43 x 21cm
Vasilis Zografos oil on paper.
21 x 52cm
Vasilis Zografos oil on paper.
19 x 50cm
Vasilis Zografos oil on paper.
21 x 50cm
Vasilis Zografos oil on paper.
22 x 50cm